CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                             THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty)

Căn cứ vào Quyết định số 02/07/2018/QĐ-HĐTV ngày 06/07/2018 của giám đốc công ty CP du học và xúc tiến đầu tư Ishin về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty cổ phần du học và xúc tiến đầu tư Ishin

– Căn cứ vào Giấy phép hoạt động của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 10/07/2018 đăng ký thay đổi lần thứ 1;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty CỔ PHẦN DU HỌC VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ISHIN trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Khu 1 – TT Tứ Trưng- Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Khu 9 – TT Tứ Trưng- Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 10/07/2018

Các thông tin khác của Công ty CPdu học và xúc tiến đầu tư ISHIN vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ISHIN

Mã số thuế: 2500575458

Điện thoại : 0944.220.325                                 

Email:doanthu@ishin.vn                        Website: www.ishin.vn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Đối tác, khách hàng;

– Cán bộ công nhân viên;

– Lưu văn phòng;

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

      NGUYỄN QUỐC ĐIỆP